COLLAGE3_edited_edited.jpg

XIN HÃY CHIA SẼ CÂU CHUYỆN CỦA QUÝ VỊ

SHARE YOUR STORY

Tiếng Việt
English

Những mẩu chuyện đã giúp định hình chúng ta.

Chúng tôi biết rằng rất khó kể lại một câu chuyện, đó là lý do tại sao chúng tôi trân trọng lòng can đảm và niềm tin của quý vị muốn chia sẻ câu chuyện của mình.

Chúng tôi đã soạn thảo chính sách sưu tập các câu chuyện, hầu bảo đảm phương cách sử dụng các mẩu chuyện và hành trình được ghi lại của quý vị một cách kín đáo và trung thực.

Nếu quý vị có nhã ý muốn chia sẻ câu chuyện của mình, một thành viên trong ban sưu tập của VBT sẽ liên lạc và hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình này.

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi!

All of us have experiences that have shaped the person we are today. These are important stories to share.

We know that a story can be difficult to re-tell which is why we admire the courage and conviction of those who wish to share their stories.

We have developed a stories collections policy that will ensure your personal story and journey will be treated with privacy and integrity, and will only form part of the museum's exhibition with your consent.

If you are interested in sharing your story with us, a member of our collections team will contact you personally and take you through the process.

Please get in touch with us!

NAA A12111 2-1979-46A-8-2.jpg