Rope-3.jpg
_20K2020-1.jpg

DONATE YOUR ARTEFACTS

HIẾN TẶNG HIỆN VẬT

Chúng tôi rất hiểu không thể nào định giá được những hiện vật của quý vị, nhất là khi biết hiện vật này là một di vật / kỷ vật ghi lại chứng tích hay câu chuyện quý vị không thể bỏ quên.

Chúng tôi rất cảm kích khi được biết quý vị có nhã ý đóng góp di vật / kỷ vật của mình cho Viện Bảo Tàng.

Chúng tôi đã soạn thảo chính sách sưu tập hiện vật, hầu bảo đảm phương cách sử dụng các hiện vật hiến tặng của quý vị với sự tôn trọng và cẩn thận tối đa.

Nếu quý vị có nhã ý đóng góp các hiện vật của mình cho dù lớn hay nhỏ cho Viện Bảo Tàng, một thành viên trong ban sưu tập của VBT sẽ liên lạc và hướng dẫn quý vị thực hiện quy trình hiến tặng này.

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi!

We understand that it can be difficult to part with your possessions particularly when they represent a defining moment in your or your family’s lives.

We are humbled that you are interested in donating your precious artefacts to the museum.

We have developed an Artefacts collections policy that will ensure your donations are treated with the utmost respect and care, so that they are persevered for future generations.

If you are interested in donating your artefacts to the museum, no matter how big or small, to the museum, a member of our collections team will contact you personally and take you through the process.

Please get in touch with us!