FAQs

Tiếng Việt

Lý do tại sao và động lực nào đã thúc đẫy CDNVTD của chúng ta đưa ra đề án xây dựng VBT?

Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để xây một VBT và trung tâm bảo tồn văn hoá khang trang phù hợp với nhu cầu và dân số người Việt ở Úc. Chúng ta đã hân hạnh được chính phủ tiểu bang Victoria và Liên bang tài trợ 2/3 đoạn đường. Phần còn lại, chúng ta chỉ cần mỗi người một tay đóng góp công sức để sớm hoàn thành di sản vô giá cho thế hệ mai sau. Đó là Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu.

Đây là VBT theo tiêu chuẩn viện bảo tàng quốc gia đầu tiên của chúng ta tại hải ngoại, nơi bảo tồn “Lá Cờ Vàng” , lưu trữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, lịch sử Việt Nam Cộng Hoà, hành trình tìm tự do của người Việt tỵ nạn cộng sản, những đóng góp và những thành quả của người Việt chúng ta ở Úc và hải ngoại.

Tại sao việc xây dựng VBT phải thực hiện vào thời điểm này?

Đây là cơ hội tốt nhất, duy nhất và cuối cùng để cho thế hệ của chúng ta thực hiện nhu cầu cần thiết, cấp bách và quan trọng này.

Có thể sơ lược những bước tiến quan trọng và chính yếu của công trình cho đến thời điểm này?

Sau đây là các bước tiến quan trọng và chinhsyeeus của công trình:

26/6/2018 - Hội đồng thành phố Maribyrnong biểu quyết cho xử dụng mảnh đất để xây cất VBT

9/12/2018 - Chính phủ tiểu bang Victoria công bố tài trợ $4.45 triệu

11/05/2019 - Chính phủ liên bang công bố tài trợ $5 triệu

03/08/2020 – Hội Đồng Quản trị VBT chấp thuận bản thiết kế xây dựng Viện Bảo Tàng

10/09/2020 - Hội đồng thành phố Maribyrnong ra quyết nghị bán đất cho VB